Where to buy

Information Center

Phone Support:
(+998-71) 253-79-12

Shop No. 1

«Abu Sahiy» market, Shop No. S14
Phone:
(+998-90) 357-22-22

Shop No. 2

«Abu Sahiy» market, Shop No. T15
Phone:
(+998-98) 313-75-75

Shop No. 3

«Abu Sahiy» market
Phone:
(+998-94) 410-44-44

Shop №4

Shopping center «Malika»,
Phone:
(+998-94) 629-75-75

Shop №5

Shopping center «Malika»,
Phone:
(+998-94) 410-44-44

Kokand

Phone:
(+998-91) 205-00-05

Fergana

Phone:
(+998-91) 699-00-02

Namangan

Phone:
(+998-94) 916-33-33

Andijan

Phone:
(+998-94) 390-90-00

Termez

Phone:
(+998-94) 443-22-22
(+998-90) 308-65-56

Denov

Phone:
(+998-94) 443-22-22
(+998-90) 308-65-56

Samarkand

Phone:
(+998-91) 144-57-87
(+998-90) 550-66-06

Nukus

Phone:
(+998-90) 304-52-77
(+998-93) 714-23-23

Karshi

Phone:
(+998-90) 570-70-73
(+998-94) 443-22-22

Bukhara

Phone:
(+998-93) 626-54-54
(+998-98) 127-88-84

Urgench

Phone:
(+998-95) 606-23-45
(+998-93) 749-77-14

Gulistan

Phone:
(+998-94) 350-07-00
(+998-93) 320-70-00

Djizzak

Phone:
(+998-94) 350-07-00
(+998-93) 320-70-00